www.organisti.sk

Chrámoví hudobníci sa stretli v Bratislave
Publikované: Saturday, 06.08. 2005 - 12:12:17
Vec: Hudba v liturgii


Chrámoví hudobníci sa stretli v BratislaveV dňoch 21. 7. a¾ 23. 7. 2005 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie chrámových hudobníkov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, ktoré organizačne zastrešila Diecézna hudobná komisia. Jeho cieľom bolo ponúknuť mo¾nosť zdokonaliť sa v oblasti liturgickej hudby tak v praktickej ako aj v teoretickej rovine. Keď¾e išlo o prvé stretnutie tohto druhu, pre obmedzený časový priestor bolo zamerané len na hru na organe, hlasovú výchovu a teóriu liturgickej hudby.


V budúcnosti organizátori plánujú školenie rozšíriť o ďalšie témy ako: spev ¾almov, zborové dirigovanie, vedenie zboru, starostlivosť o píšťalový organ, rozbor omšových prvkov z hľadiska hudby, zásady tvorby hudobného scenára pre liturgiu, hudba v cirkevných dokumentoch, hudba v liturgii sviatostí a ďalšie, o ktoré bude záujem.

Hru na organe vyučovali Mgr. art. Stanislav Šurin a Martin Bako v Konkatedrále sv. Martina a v Kostole františkánov. Obaja sa zamerali podľa potreby jednotlivcov na improvizáciu a tvorbu predohier k piesňam z JKS, na správnu interpretáciu pri sprevádzaní spevu zhroma¾denia a na hru z organovej literatúry.

Pre chrámového hudobníka takmer nevyhnutnou súčasťou kurzu bola hlasová výchova. Mnohí organisti (chtiac-nechtiac) vykonávajú aj slu¾bu kantora a ¾almistu. So základmi správnej hlasovej techniky, frázovania a prednesu oboznámila frekventantov kurzu Mgr. art. Jana Pastorková, pedagóg VŠMU a Štátneho konzervatória v Bratislave. Trpezlivo učila účastníkov techniku správneho dýchania, „opierania“ hlasu atď.

Výučba hra na organe i hlasová výchova bola poňatá veľmi individuálne – podľa potrieb a záujmov jednotlivcov. Viacerí so záujmom absolvovali nielen svoju vlastnú hodinu výuky, ale ako poslucháči ostávali sledovať aj ostatných.

Potrebnou súčasťou stretnutia boli prednášky z teórie liturgickej hudby spojené s diskusiou. Úvodnú prednášku mal ThLic. Vlastimil Dufka, SJ, ktorý svoj výklad obohatil hudobnými uká¾kami súčasnej liturgickej hudby v USA. Počas trojdňového školenia zazneli ešte dve prednášky Dr. Rastislava Podperu, tajomníka Diecéznej hudobnej komisie. Prednášatelia uviedli poslucháčov do terminológie a správneho rozlišovania pojmov cirkevná, duchovná, posvätná, liturgická hudba; oboznámili ich s novodobými teologickými koncepciami zmyslu hudby v liturgii a s úlohami jej interpretov – kňazov, ľudu, kantorov, ¾almistov, chrámových zborov a organistov. Predmetom prednášok bolo aj rozdelenie spevov a hudby v omšovej liturgii z rôznych pohľadov a podľa rozličných kritérií, ďalej prehľad foriem chrámovej hudby, stupňov spievanej omše podľa inštrukcie Musicam sacram (1967) i úvod do problematiky nového liturgického spevníka. Ka¾dá prednáška sa rozvinula do spontánnej diskusie, v ktorej sa rozoberali konkrétne otázky a problémy chrámových hudobníkov. Široké diskusie, ale aj individuálne hľadanie riešení liturgicko-hudobnej praxe prebiehali aj počas konzultácií, ktoré účastníci vyu¾ívali počas celého trojdňového stretnutia.

O zaujímavý doplnok ku školeniu sa postaral Mgr. art. Stanislav Šurin, keď hudobnými uká¾kami a sprievodným slovom predstavil českého skladateľa svetového formátu Petra Ebena.

Súčasťou voľného programu bola prehliadka Konkatedrály sv. Martina. Mali sme mo¾nosť vidieť a vyskúšať si oba dómske organy. Svojim svie¾im zvukom a miniatúrnymi rozmermi nás prekvapil chórový organ od bratislavského organára Karla Klöcknera z roku 1867. Škoda len, ¾e na bohoslu¾bách v konkatedrále ho počuť zriedkakedy. U¾ menej nás zaujal veľký organ od Vincenta Mo¾ného z roku 1880. Je smutné, ¾e tento nástroj svojim stavom, dispozíciou i umiestnením v priestore zďaleka nedosahuje umelecké kvality hodné nástroja pre katedrálu.

Na záver stretnutia účastníci diskutovali o potrebe daľšieho vzdelávania. Mnoho chrámových hudobníkov by privítalo mo¾nosť sysematického dištančného vzdelávania sa v liturgickej hudbe, hre na organ, dirigovaní a speve. Dúfajme, ¾e diecézne konzervatóriá, ako ich poznáme napr. z Rakúska, nie sú na Slovensku len hudbou vzdialenej budúcnosti. Chce to odvahu, ochotu, schopných ľudí a podporu cirkevných autorít.
Ad maiorem Dei gloriam!
Matej Kubeš

webstránka Diecéznej hudobnej komisie - organizátora stretnutiaTento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2