Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 68 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


www.organisti.sk: Hudba v liturgii

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Quo vadis, cirkevná hudba na Slovensku?
Hudba v liturgii Rozhovor s vedúcim Oddelenia cirkevnej hudby VŠMU v Bratislave Jánom V. Michalkom

Vysokoškolský študijný odbor Cirkevná hudba tvorí  náročné interdisciplinárne a špecializované štúdium, vyžadujúce stredné odborné vzdelanie v cirkevnej hudbe na konzervatóriu. Tomu predchádza dlhoročná príprava napr. v klavírnej hre. Už uchádzač o štúdium cirkevnej hudby na konzervatóriu musí okrem štandardných muzikálnych a inteligenčných vlastností disponovať vývojaschopným hlasom, dirigentskými predpokladmi atď.
Profilujúce znalosti, získané štúdiom cirkevnej hudby sú z problematiky hry na organe a dirigovania. Okrem všeobecných hudobno-estetických, historických, pedagogických a teoretických disciplín štúdium tvoria prednášky, semináre a cvičenia z gregoriánskeho chorálu a semiológie, liturgiky, liturgickej hry, teórie liturgickej hudby, spevu (sólového i zborového), organovej improvizácie, repertoáru cirkevnej hudby, dejín a literatúry organa, interpretačného seminára, latinského a  min. 1 svetového jazyka atď.
Štátne skúšky (Mgr.art.) v odbore cirkevná hudba, obnovenom v roku 1991 na konzervatóriách a r. 1995 na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, sa prvýkrát konali v roku 2000 z predmetov: hra na organe, dirigovanie, estetika hudby, pričom diplomová práca pozostávala z umeleckého výkonu a teoretickej práce. Osnovy akreditovaného vysokoškolského štúdia vychádzajú z obdobných ustanovení na viedenskej Univerzite pre hudbu. V súčasnosti sa v SR cirkevná a koncertná organová hudba vyučuje na jedinej hudobnej univerzite – Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolventov a poslucháčov tohto vysokoškolského odboru z celého Slovenska je spolu asi pätnásť.
Na zodpovedanie otázok z okruhu cirkevnohudobnej problematiky sme preto pozvali organistu, dekana Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, univerzitného profesora, ArtDr. Jána Vladimíra Michalka.
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 17:04:15 (3252 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 15350 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Palestrina, Markfelner, Capricornus
Hudba v liturgii Giovanni Pierluigi da Palestrina
(c 1525 – 1594)
410. výročie

Jeho tvorba je už stáročia vzorom prísneho slohu chrámovej hudby. Keď sa roku 1544 biskup z Palestriny stal pápežom (Július III.), pozval Palestrinu do Ríma, ako zbormajstra v Capella Giulia u Sv. Petra. Bol tiež organistom v San Giovanni Laterano, neskôr v Santa Maria Maggiore a opäť v Capella Giulia. Palestrinova hudba sa vyznačuje jasnosťou vedenia hlasov, krásnym svietivým zvukom a dokonalou technickou stavbou. Diela z neskoršieho obdobia sú jednoduchšie, kontrapunktická práca v nich ustupuje do pozadia. Písal prevažne duchovnú tvorbu: 105 omší, motetá, magnificat, ofertóriá, litánie, antifóny, lamentácie i duchovné a svetské madrigaly. V 19. storočí sa o palestrinovskú estetiku neúspešne pokúšalo (až na výnimky  ako napr. Liszt) spočiatku obrodenecké hnutie v duchovnej hudbe - cecilianizmus.  
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:56:56 (1294 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3725 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 3)

Hector Berlioz  200. výročie
Hudba v liturgii (1803-1869)
200. výročie

Nezmazateľnú pečať duchovnej hudbe zanechal svojimi dielami tento syn lekára z francúzskeho Côte-Saint-André. Jeho monumentálny štýl ovplyvnil mnohých komponistov sakrálnej hudby od Liszta cez Mahlera až po Honnegera. Okrem komponovania bol činný aj ako dirigent, publicista a hudobný spisovateľ. 
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:47:04 (598 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1446 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Yalské štúdie o sakrálnej hudbe (recenzia)
Hudba v liturgii Zborník Inštitútu pre sakrálnu hudbu Univerzity Yale, 2001 (editor: K. Rodgers)

Konkrétnymi i všeobecnejšími problémami sakrálnej hudby sa zaoberá najnovší zborník Inštitútu pre sakrálnu hudbu Univerzity Yale v New Haven (Conecticut, USA). Jeho príspevky zasahujú do problematiky historického výskumu, interpretácie, otázky štýlu, pedagogiky a v neposlednom rade praktického uplatnenia cirkevných hudobníkov. 
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 13:13:01 (633 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2267 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Návrh štatútu titulárneho organistu
Hudba v liturgii Návrh Štatútu katedrálneho a titulárneho organistu rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku:
Funkcia organistu, na ktorú sa vzťahuje tento štatút, je umelecky autonómnou službou v rímsko-katolíckej liturgii. Jej legislatívne ustanovenie ako normatív nadväzuje a dovršuje bohaté slovenské tradície v tejto oblasti počnúc príchodom organa do katolíckeho kostola. Zároveň čerpá z aktuálneho a historicky podmieneného stavu v kultúrne vyspelých demokratických krajinách s kresťanskou tradíciou. Hoci sú vrámci nich menšie rozdiely, predsa podstata - systemizované miesto organistu vo významných chrámoch - je totožná. 
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 13:06:13 (875 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 8854 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Sociálno-pedagogické uplatnenie organovej hudby
Hudba v liturgii Zo sociálnych uplatnení organa je popri cirkevnej či hudobno-interpretačnej sfére zaujímavá predovšetkým oblasť pedagogická. Organová hudba však ovplyvňovala resp. vychovávala – a dodnes, hoci azda v menšej miere, vychováva – aj  svojho poslucháča v priestore kostola. Často bez toho, aby si to uvedomoval, vytvárala uňho ako jeden z nemnohých hodnotných muzikálnych  podnetov v minulosti hudobné povedomie, vkus, estetiku, ovplyvňovala komplexnú i individuálnu hudobnosť.Organ ako pedagogický hudobný nástroj bol resp. je unikátny a špecifický aj pri komparatívnom organologickom pohľade.

Podstatnou vlastnosťou, determinujúcou charakter hudobnej pedagogiky v dejinách európskej hudby, bola aj úloha organa ako rozhodujúceho nástroja continua (všeobecná hudobná pedagogika čerpala v dejinách z mnohých prameňov - okrem histórie či teórie hudby aj z filozofie, estetiky a ich subdisciplín, akcentujúcich hudobnú problematiku, v neposlednom rade však i z hudobnej literatúry jednotlivých hudobných nástrojov). Z nej vyplývalo zjednocovanie vokálneho resp. inštrumentálneho znenia. Z hudobno-pedagogického a interpretačného hľadiska mal však organ predovšetkým jednu z rozhodujúcich úloh pri štúdiu novovzniknutej resp. novonaštudovávanej hudby so zborom v kostole – intonácia, súhra a pod. Nezanedbateľnou sa v tomto smere javí špecifická vlastnosť organového tónu. Svojim charakterom mal totiž spočiatku za úlohu napodobniť najdokonalejší hudobný nástroj – ľudský hlas. Prakticky neobmedzená dĺžka trvania tónu zabezpečila organu podstatnú výhodu v súvislosti s jeho pedagogicko-korepetičným účelom.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 22:06:14 (623 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 20959 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Zborník o katolíckom spevníku
Hudba v liturgii Zhruba posledných  šesťdesiat rokov je Jednotný katolícky spevník naším bezpochyby najfrekventovanejším hudobným artefaktom. Túto vlastnosť mu prisúdilo jeho používanie v katolíckej liturgii na Slovensku. Frekvenciu termínu čo i len podobného „JKS“, v odborných hudobníckych a muzikologických kruhoch nedávnych desaťročí poznačila totalita. Jej trvanie sa navyše krylo s konaním a závermi 2. vatikánskeho koncilu
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 21:08:16 (679 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2915 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Objavenie Messe solennelle (1824) Hectora Berlioza
Hudba v liturgii Prológ.

Antverpy - obchodné, hospodárske a kultúrne centrum flámskeho Belgicka sú známe predovšetkým ako dôležitý tranzitný prístav (tretí najväčší v Európe, jeden z najv. na svete). Na sklonku 20. storočia sa v tomto meste, presnejšie v tamojšom dóme sv. Karla Boromejského, odohrala zaujímavá udalosť s významným kultúrnym dosahom.
Písal sa Mozartov rok 1991, keď učiteľ Frans Moors hľadal  v dubovej truhle na organovej empore antverpskej katedrály jedno staré vydanie „Krönungmesse“. Našiel však niečo oveľa cennejšie. Objemný zväzok, na ktorého titulnej strane stálo: „Messe Solennelle A Grand Orchestre et à Gds Choeurs Obligès Par H. Berlioz, Eléve de M. Lesueur“ („Slávnostná omša pre veľký orchester a  veľký zbor H. Berlioza, žiaka M. Lesueura“). V spodnej časti bolo inou rukou napísané: „La partition de cette Messe entièrement de la main de Berlioz m´a été donnée comme souvenir de la vieille amitié qui me lie à lui“ („Partitúru tejto omše, napísanú vlastnou rukou Berlioza, dostal som ako znak dlhoročného priateľstva, ktoré nás spája“), podpísaný „A. Bessems, Paris 1835“.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 19:58:29 (732 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 14905 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Nemecké duchovné kantáty pred Bachom
Hudba v liturgii (Tunder, Kuhnau, Bruhns, Graupner)
Deborah York, Susan Hamilton – soprán, Daniel Taylor – alt, Jan Knobow, Benoit Haller – tenor, Peter Kooy - bas
Collegium Vocale
Philippe Herreweghe – dir.
Harmonia Mundi/Divyd 2000

Interpretačná i vedecká prax dlhý čas obchádzala nemeckú vokálnu hudbu medzi Schützom a Bachom. Stále viac sa však ukazuje, že toto obdobie prinieslo umelecky prepracované a výrazovo silné diela, ktoré z pôvodnej fascinácie dodnes nič nestratili. Repertoár CD povstal z napätého poľa prísnej polyfónie renesancie a voľnej monódie, vznikajúcej začiatkom 17. stor. v Taliansku. Zlúčením starého a nového sa vytvoril svojrázny trpko-krásny hudobný jazyk, ktorý poskytol pôdu pre umenie J.S. Bacha.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 17:17:59 (613 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3787 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Spev na poklonu z JKS
Hudba v liturgii

Prehľad jednotlivých strof piesní z JKS - z kapitoly "K Najsvätejšej Sviatosti oltárnej" - vhodných na poklonu (adoráciu). Pomôcka pri výbere spevov. 

Autor: rastop - Friday, 16.12. 2011 - 13:20:52 (4063 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 11907 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

37 článkov (4 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
organisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd